Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

Regulamin stadionu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

REGULAMIN STADIONU I IMPREZ MASOWYCH SSA „DOLCAN-SPORT” ZĄBKI

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009r.

o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U.2009.62.504. Regulamin obowiązuje na terenie stadionu DOLCAN w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz przepisom niniejszego Regulaminu. Wejście na stadion oznacza automatyczne

i bezwzględne zaakceptowanie przepisów na nim obowiązujących.

§1

 1. Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane inne imprezy sportowe, rozgrywkowe i kulturalne.

 2. Wszystkie mecze piłkarskie są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami UEFA, FIFA

i PZPN.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wyznaczonego terminu spotkania, z przyczyn niezależnych od niego.

 2. W przypadku opóźnienia meczu lub zmiany jego terminu decyzję o zwrocie należności

za bilety wstępu podejmuje Organizator.

 1. Teren Stadionu nie jest powszechnie dostępny.

§2

 1. Na terenie Stadionu mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych wyłącznie osoby posiadające:

  1. Kartę Kibica z karnetem oraz miejscówką

  2. Jednorazową Kartę Kibica

  3. Kartę VIP, Kartę Gość, akredytację dziennikarską

  4. Inne Karty wydane przez Organizatora

 2. Przy wejściu na Stadion każdy kibic jest zobowiązany do okazania ochronie (bez wezwania służby porządkowej) Karty Kibica, ważnego biletu, miejscówki, biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do wstępu na Stadion. Służba porządkowa ma prawo legitymowania osób celem ustalenia ich tożsamości. Osoba wchodząca na Stadion jest zobowiązana do zachowania wejściówki w celu ponownej kontroli lub ewentualnego zwrotu opłat.

 3. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o wpuszczaniu osób na teren Stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na Stadion (tzw. Zakaz Stadionowy).

 4. Służba porządkowa jest uprawniona do podejmowania wszelkich czynności wynikających z rozporządzenia, w szczególności gdy zachodzi podejrzenie, że wnoszą oni na imprezę masową broń lub inne niebezpieczne materiały (w tym środki pirotechniczne), napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na teren Stadionu osoby, która nie wyrazi zgody na przeszukanie przez przedstawicieli służb porządkowych bez zwrotu kosztów biletu.

 6. Osoby nie posiadające dokumentów, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu, nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób mogący zagrozić pozostałym widzom nie będą wpuszczane na teren Stadionu.

 7. Osoby małoletnie (do 13 lat) wpuszczane są na teren Stadionu wyłącznie pod opieką dorosłych.

§3

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu w szczególności:

  1. Napojów alkoholowych

  2. Broni wszelkiego rodzaju

  3. Przedmiotów, które mogą być użyte jako broń albo pocisk

  4. Pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących

  5. Butelek

  6. Fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych

  7. Drzewców do flag i transparentów o treściach obrażających jakiekolwiek osoby lub rasistowskich

  8. Instrumentów o napędzie mechanicznym do wytwarzania hałasu

  9. Kominiarek lub masek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy Policji lub służbę porządkową

 2. Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu na Stadion mogą być zarekwirowane przez służby porządkowe lub Policję, bez prawa ich zwrotu.

 3. Na terenie Stadionu zakazuje się:

  1. Wchodzenia i przechodzenia przez płoty, budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku

  2. Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów

  3. Rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami

  4. Używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych lub rasistowskich piosenek i obrażania jakichkolwiek osób

  5. Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub petard

  6. Sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez zgody Organizatora

  7. Pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania

  8. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami

  9. Zaśmiecania terenu Stadionu

  10. Zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe lub organy Policji – kto używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny nie niżej niż 2000,00zł

  11. Wywieszania flag lub transparentów o treści obraźliwiej, prowokacyjnej lub rasistowskiej

  12. Przebywania w strefach nie przeznaczonych dla publiczności, tj. na boisku i w strefie buforowej

§4

 1. Osoby przebywające na Stadionie powinny zachowywać się w sposób nie przeszkadzający i nie zagrażający innym osobom.

 2. Widzowie maja obowiązek zajmować miejsca siedzące zgodnie z wyznaczoną numeracją i nie przemieszczać się bez uzasadnionego powodu w trakcie trwania imprezy. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą pozostać wolne.

 3. Widzowie mają obowiązek stosowania się do zarządzeń Organizatora, służy porządkowej, straży pożarnej oraz spikera Stadionu.

 4. W czasie imprezy zabrania się dokonywania nagrań filmowych bez zgody Organizatora.

§5

 1. Organizator w trakcie trwania każdej imprezy zapieka opiekę i nadzór:

  1. Służb porządkowych (agencja ochrony oraz Policja)

  2. Służb medycznych

  3. Służb technicznych i organizacyjnych

 2. Służby Organizatora powinny posiadać identyfikatory określające funkcję sprawowaną na Stadionie.

 3. Służby porządkowe uprawnione do wykonywania czynności, o których mowa w §2. Regulaminu Stadionu powinny posiadać specjalne identyfikatory, zawierające nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, fotografię, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.

 4. Organizator wydaje ponadto identyfikatory dla :

  1. Akredytowanych dziennikarzy telewizyjnych, prasowych i radiowych oraz fotoreporterów

  2. Obsługi technicznej transmisji telewizyjnych

  3. Obsługi telekomunikacyjnej na Stadionie

  4. Obsługi technicznej na Stadionie

§6

 1. Wobec osób w jakikolwiek sposób naruszających zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie, będę przewidziane wszelkie prawne środki.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Stadionu przez służby porządkowe lub Policję każdej osoby nie stosującej się do powyższego regulaminu.ZARZĄD

SSA „DOLCAN-SPORT” ZĄBKI

Relacja LIVE!

[ live.dolcanzabki.com ]

Następny mecz


-

Sponsor główny

Miasto Ząbki

Partner honorowy

Partnerzy

Partnerzy techniczni


Projekt graficzny: Paweł Lewandowski
Kod: patrolez Patryk Pham Quoc

 

Copyright © 2012 Dolcan Ząbki & Jędrzej Janus Media. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.